РЕГИОНАЛНО ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР

ТЕЛК

ТЕЛК
Обща информация

Какви документи ми трябват, за да отида на ТЕЛК?


Експертизата на трайно намалената работоспособност се дава от ТЕЛК и НЕЛК. Подготовката на хората с увреждания за явяване пред комисиите на ТЕЛК се извършва от техния личен лекар. Той определя нужните медицински документи, прегледи, консултации и изследвания, които са нужни на съответния човек, освен това му дава медицинско направление за ТЕЛК. С него пациентът отива в съответната комисия по местоживеене.


Какво да направя, ако съм трудно подвижен и не мога да стигна до ТЕЛК?


Хората, които по медицински показания не са в състояние да се явят в ТЕЛК или НЕЛК, се освидетелстват на място в дома им, или в болницата, където са настанени. За тази цел те трябва да разполагат с медицинско удостоверение от лекуващия им лекар или направление от джипито им. За да изпълни задачата по експертизата на лежащо болни, ТЕЛК осъществява посещение в дома на регионален принцип, тоест в рамките на съответната област, а НЕЛК осъществява домашни посещения на територията на цялата страна.


Трябва ли да платя някакви такси, за да получа експертизата си?


Не, за да получите решение на ТЕЛК или НЕЛК не се вземат никакви такси.


В какви срокове се получават документите от комисиите?


Експертните решения на ТЕЛК се получават в деня на освидетелстването освен в случаите, когато е било необходимо извършването на допълнителни консултации и изследвания. Експертизите при специализираните ТЕЛК по Очни заболявания се постановяват с срок от година и половина до две от постъпването на медицинските документ, поради острия кадрови дефицит на офталмолози и на многото нуждаещи се. В страната в момента работят само четири СТЕЛК по Очни заболявания при норматив 1800 случаи за година.


Експертизите на НЕЛК се постановяват в срок от три месеца от датата на постъпването на медицинските документи и извършването на прегледите. За специализираните състави по Сърдечно съдови, Вътрешни, Неврологични и Ортопедични болести сроковете за издаване на решенията са от година и половина до две, поради многото нуждаещи се.


Лично ли трябва да се получат документите?


Възможно е да се прати и упълномощено лице.


Какви са възможностите за обжалване на решенията?


Съгласно чл.112 ал.1 от Закона за здравето обжалванията и възраженията от страна на заинтересуваните лица и органи се правят в 14 дневен срок от получаването на експертните решения пред по-горе стоящия административен орган. Това означава, че решението на ТЕЛК може да се обжалва пред НЕЛК, а неговото решение пред Административен съд - град София. Такси за това не се дължат.


Колко са съставите на ТЕЛК и НЕЛК в страната?


ТЕЛК в страната са 98, НЕЛК е само една.


В каква посока ще се променят функциите на ТЕЛК и НЕЛК?


За да се осигури по-добър достъп до ТЕЛК и НЕЛК в момента се обмислят законодателни промени в следната посока:


1. При хората в нетрудоспособна възраст - деца и пенсионери, да се определя не както до сега % трайно намалена работоспособност, а % степен на увреждане.

2. В методиката за оценка на % ТНР и % степен на увреждане е предвидено да се разширят групите на заболяванията подлежащи на експертиза и да се въведат по-оптимални оценки за социално значимите заболявания, вродените заболявания, онкологичните заболявания.

3. На дискусия ще бъде поставен въпроса за преминаването на ТЕЛК на единно административно подчинение по подобие на НЕЛК, което да позволи единни стандарти на финансиране, административно ръководство, заплащане на труда, материално техническо и информационно осигуряване, обучение на кадрите и механизми за разкриване на конфликт на интереси и корупционни схеми.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg